Projekt „Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli jätkurakendamine Raplamaal“

Raplamaa Omavalitsuste Liit osales Sotsiaalministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) taotlusvoorus „Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli jätkurakendamine”. Partneritena on kaasatud Raplamaa Haigla, Rapla Perearstikeskus, Märjamaa Perearstikeskus ning kõik Raplamaa kohalikud omavalitsused.

Projekt kestab 01.01.2024 – 31.12.2025.a.

Projekti laiem eesmärk on arendada sotsiaal- ja tervishoiu võrgustikku ning selle tulemusena leida lahendused piirkondlikele probleemidele sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuvaldkonnas.

Peamiseks tegevussuunaks on aga rakendada töösse ülemaakondlikult eelmisel projektiperioodil väljatöötatud ja piloteeritud hoolduskoordinatsiooni mudel, mille raames saame pakkuda kompleksse abivajadusega inimestele õigeaegset ja nende vajadustele vastavat abi ning toetada nende toimetulekut võimalikult kaua koduses keskkonnas ning vähendada kompleksse abivajadusega inimeste ja nende lähedaste koormust asjaajamisel sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuvaldkonnas. Selleks on kahes perearstikeskused asunud tööle täiskohaga hoolduskoordinaatorid, kes katavad teenusega kogu maakonna. Inimesele korraldatakse tema vajadustele vastav tervikhindamine, koostakse juhtumiplaan ja leitakse sobivad toetused ja teenused. Juhtumiplaani elluviimist seiratakse kavakindlalt, vajaduse korral kohtuvad asjaomased spetsialistid omavahel, et juhtumit paremini korraldada.

Projekti lõpuks peavad olema erinevate osapoolte (tervishoius ja sotsiaalvaldkonnas) vahel sõlmitud selged kokkulepped ülesannete ja vastutuse jaotusega ning see peab olema ka formaalselt fikseeritud. Projekti minimaalsed väljundnäitajad ühe projekti kohta on järgmised: töösse võetud kompleksjuhtumite arv 32; juhtumitiimi kohtumiste arv 24; võrgustikuliikmete kohtumiste arv 10; toimiv piirkondlik koordinatsioonimudel.

Vooru rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toetusel meetmest „Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine”.

Rapla maakonna projekti eelarve on 219 097 eurot, millest 70% on Euroopa Sotsiaalfondi vahendid ja 30% riiklik kaasfinantseering.

Raplamaa projektijuht: Ülle Laasner (ylle.laasner(at)raplamaa.ee, tel 528 4090)
Rapla ja Kehtna valla hoolduskoordinaator: Irita Raismaa (koordinaator(at)raplapak.ee, tel 530 95920; töökoht Rapla Perearstikeskuses)
Märjamaa ja Kohila valla hoolduskoordinaator: Kristi Jürgenson (kristi.jurgenso(at)perearstid.ee, tel 540 05894; töökoht Märjamaa Perearstikeskuses).